Pályázatok

 

MAHOP-2.3.1-2016-2019-00031

Kedvezményezett: Seqomics Biotechnológia kft.

Projekt címe: Intenzív vérteshaltelep kialakítása Mórahalmon

Szerződött támogatás összege: 410 137 252 Ft

Támogatás mértéke: 50%

Projekt tervezett befejezés dátuma: 2022.12.31.

 

Projekt tartalmának bemutatása:

A Seqomics Biotechnológia Kft. egy intenzív recirkulációs akvakultúra rendszer (intensive recirculating aquaculture systems (RAS)) megvalósítását tűzte ki célul.

 A projekt keretében egy új, intenzív recirkulációs vérteshalnevelő farmot hozunk létre, ezáltal újonnan belépve az akvakultúra piacára. A fejlesztést a mórahalmi „Homokhát Térségi Agrár-Ipari Tudományos és Technológiai Park” területén valósítjuk meg egy közel 1 hektáros területen, zöldmezős beruházás keretében.

Az újonnan kialakított intenzív recirkulációs farmon vérteshalakat (elsősorban kecsege és tok) fogunk tenyészteni. A beruházás elsődleges célja a kaviár-alapanyag termelés.

Támogatási szerződés száma: MAHOP-2.3.1-2016-2019-00031

 

 

 

2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00020


Projekt címe: Kombinált rizoszféra-diagnosztika és növény-specifikus mikrobiológiai gyökérkolonizáló termékcsalád fejlesztése és piacra vitele stressztűrés maximalizálásra

o A projekt megvalósításának kezdete: 2021.05.03.

o A projekt fizikai befejezésének határideje: 2024.05.02.

o Támogatás összege: 211 877 780 Ft

o Összköltség: 307 158 800 Ft

o Projekt azonosítószáma: 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00020 

 

A projekt során szántóföldi és kertészeti növénykultúrákban használható, a növényi növekedés serkentésére és a szárazsággal szembeni ellenálló képesség fokozására alkalmazható mikrobiális (alga és baktérium komponenseket tartalmazó) gyökérkolonizáló vetőmagbevonat termékcsaládot fejlesztünk ki, melyet minden alkalmazás esetében az adott talaj genomikai diagnosztikája egészít ki.
A projekt eredményeként létrejövő készítmények alkalmazása szántóföldi kultúrák esetében már a vetéskor (vetőmag felületére felvitt bevonatként), szabadföldi kertészeti kultúrák esetében a palánta előállítás során a termesztő közegen keresztüli kezelésen át történik. A készítményeket talaj- és növénytípusokra specifikusan állítjuk elő, azaz a kifejlesztett termék része az előzetes genomikai alapú gyors talajdiagnosztika is. Ezen kezelés hatására a gyökérhosszúság megnövekszik, mely hozzájárul a növény magasabb arányú víz- és tápanyag-felvételéhez, amely szárazság esetén kifejezetten előnyös.

 


ERA-NET ICRAD

Proposal Acronym: Biosens4PrecisionMastitis
Proposal ID: 94

The project aims to improve farm profitability by developing cutting-edge technology for early diagnosis of cows infected with mastitis. Diagnosis of bovine mastitis is of utmost importance due to its economic, social and environmental impact. This infectious disease not only affects animal health and welfare, but also might pose milk consumers at risk. The economic burden of bovine mastitis on the dairy industry is enormous, driven by production losses and treatments. Mastitis reduces milk yields and quality, the latter causing loss of quality premiums. Late and poor intervention is mostly due to significant limitations in the methods currently used for diagnosis. When significantly high rates of infection are detected within the herd, culling is recommended. If signs indicate infection can be controlled, antimicrobials are administered, and isolation of infected cows is enforced. Of high concern is the fact that antibiotics are often administered without evidences supporting mastitis, even given to entire herds during drying off periods. Antibiotic overuse induced by the current limitations in mastitis diagnosis is thus key in the emergence of antibiotic resistance. Apart from directly affecting animals’ immune response, antibiotic residues can be present in milk intended for human consumption and be released into water and soil. Therefore, animal mastitis significantly contributes to maintaining antimicrobial resistance at the forefront of the most pressing global one health issues.


MAGYAR-INDIAI TÉT


A haszonnövények elenállóképességének javítása a stressz indukált gének epigenetikai szabályozásán keresztül.
A klímaváltozással együttjáró extrém környezeti hatások, pl. szárazság, szikesedés és hőség sokfelé csökkentik a mezőgazdasági termésátlagokat, beleértve Magyarországot és Indiát. A termés veszteségek elkerülése érdekében szükséges lenne a fontosabb haszonnövények ellenállóképességének javítása. Sokféle nemesítési és biotechnológiai program célozza a fontosabb haszonnövények ellenállóképességének javítását, de a környezet sokfélesége és a tolerancia sokgénes öröklődése miatt a tolerancia javítása nem egyszerű és az eredmények korlátozottak.
A jelen program keretében az ELKH Szegedi Biológiai Kutatóközpontjával és egy indiai partnerrel összefogva az epigenetikai szabályozásban rejlő lehetőségeket szeretnénk kihasználni a repce és a rizs stressztűrésének (repce: szárazság, rizs: só stressz) javítása érdekében. A szabályozó gének expressziójának biotechnológiai célú epigenetikai módosítása egy új, eddig ki nem használt lehetőség a környezeti stresszel szembeni tolerancia javítására. A maga nemében úttörőnek számító projektünk célja néhány szabályozó gén (pl. transzkripciós faktor, protein kináz, egyes enzimek, stb.) epigenetikai környezetének génszerkesztéssel történő módosítása, hogy a gének megváltozott kifejeződése és a kapcsolt jelátviteli folyamatok révén növelni tudjuk a repce illetve a rizs stressz toleranciáját.

 


GINOP-5.3.12-19-2020-00511

 

Kedvezményezett neve: Seqomics Biotechnológia Korlátolt Felelősségű Társaság

Projekt címe: Foglalkoztatásbővítés ösztönzésea Seqomics Biotechnológia Kft.-nél

Szerződött támogatás összege: 20 991 600 Ft

Támogatás mértéke: 70 %

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.12.30. 

 

A projekt tartalmának bemutatása:


A hazai munkaerő piaci helyzet utóbbi években történő javulása, és az ezzel járó bővülő foglalkoztatás következtében a munkanélküliség különösen alacsony szintre süllyedt. E kedvező folyamatok ugyanakkor több régióban a munkaerőhiány jelenségét is magukkal hozták, de e tekintetben a területi különbségek továbbra is számottevőek. Míg a Nyugat-Magyarországi, a Közép- Dunántúli, vagy a Közép-Magyarországi régióban munkaerőhiány tapasztalható, a többi hazai régióban koncentrálódik a potenciális munkaerő-tartalék jelentős része, hiszen e régiókban a foglalkoztatási ráta az országos átlag alatti szinten volt. Ezért is indokolt az, hogy azok a vállalkozások is fejlődjenek, amelyek e térségben működnek, mivel fejlesztéseikhez a munkaerő helyben rendelkezésre áll, és hogy e vállalkozások önerőből megvalósuló fejlesztéseikhez megfelelő munkaerőt tudjanak foglalkoztatni - mert így fejlődésük során hozzájárulnak a munkahely-teremtés céljának eléréséhez. Ezért fontos, hogy a jelen, foglalkoztatás bővítéssel együtt járó projekt a Mórahalom, Vállalkozók útja 7. számú megvalósítási helyszínen valósul meg, így a projekt következtében a területi különbségek csökkennek, ami ezzel együtt hozzájárul a térségi felzárkóztatáshoz, és a helyi gazdaság megerősítéséhez is. Továbbá a jelen projekt - azon keresztül, hogy hozzájárul a pályázó cég kapacitás bővítéséhez - segíti a hazai KKV-k fejlődését, így azoknak a gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítését. Ezen keresztül hozzájárul az aktuális társadalompolitikai célkitűzésekhez, így a teljes foglalkoztatottság megvalósításához, ezzel szoros összefüggésben a munkaalapú társadalom létrehozásához, valamint a fenntartható, intelligens és befogadó növekedéshez.

 

 


Gyógyszermaradványok koncentrációjának csökkentése szennyezett vízi ökoszisztémákban innovatív biotechnológiai módszerek segítségével

1. a kedvezményezett neve: SEQOMICS Kft
2. a projekt címe: Gyógyszermaradványok koncentrációjának csökkentése szennyezett vízi ökoszisztémákban innovatív biotechnológiai módszerek segítségével
3. a szerződött támogatás összege 69 682 720 Ft (azaz hatvankilencmillió- hatszáznyolcvankétezer-hétszázhúsz forint) konzorciumi szinten. SEQOMICS Kft része: 34 682 720 Ft (azaz harmincnégymillió-hatszáznyolcvankétezer-hétszázhúsz forint),
4. a támogatás mértéke (%-ban): 90.23 %
5. a projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.08.31.
6. projekt azonosító száma: 2018-2.1.16-TÉT-IL- 2018-00002

A Projekt tartalmának bemutatása:

Az antropogén eredetű környezetkárosító anyagok komoly kockázatot jelentenek az ökoszisztémák, az élő szervezetek egészségére nézve. A „feltörekvő szerves szennyezőanyagok” (Emerging Organic Contaminants - EOC), amelyek csoportjába a gyógyszermaradványok is beletartoznak, a peszticidek után a leggyakoribb környezetszennyező anyagokként vannak számon tartva. Ezen vegyületcsoport legfőbb forrásai az ipari és kommunális szennyvizek, a legnagyobb befogadói pedig a felszíni-, illetve felszín alatti vízbázisok. A hagyományos szennyvízkezelési technológiák általánosságban nem kellő hatásfokkal távolítják el az EOC-kat a szennyvizekből. Következésképpen, a tisztított szennyvízzel a környezetbe jutó EOC vegyületek, így a gyógyszermaradványok is, hosszú lebomlási idejüknek köszönhetően felhalmozódnak, veszélyeztetve a szárazföldi és a vízi ökoszisztémákat. Különböző tanulmányok a gyógyszermaradványok jelenlétéről számolnak be ivóvízbázisokban Németországtól Kanadáig, Olaszországon, Nagy-Britannián és az Egyesült Államokon keresztül, ami közegészségügyi kockázatot is jelent.
Az EOC vegyületek térbeli és időbeli elterjedésének jobb megismerése-, az ökoszisztémákra és a közegészségre gyakorolt hosszú távú hatásainak feltárása, talajvízre, ivóvízre vonatkozó szennyezettségi határértékek kidolgozása napjainkban prioritást élvez. Hasonlóképpen fontos a mikrobiális EOC lebontás hátterének pontos megismerése, innovatív, fenntartható módszerek kidolgozása, ezen anyagok eltávolítására a környezetből.
Jelen pályázat célja az EOC vegyületeken belül az ökotoxikus hatásokkal is társítható gyógyszermaradványok mikrobiológiai lebonthatóságának vizsgálata; a lebontásban résztvevő mikroorganizmusok identifikációja, izolálása; a lebontás hátterében lévő gének, metabolikus útvonalak lehetőség szerinti feltárása; egy biotechnológiai módszer, know-how kidolgozása, amellyel csökkenthető a gyógyszermaradványok mennyisége a környezetben.


Munkahelyi képzések a Seqomics KFT.-nél

A Seqomics Biotechnológia Kft. versenyképességének javítása: gazdasági igényeknek megfelelő képzettségű és kompetenciákkal rendelkező munkaerő rendelkezésre állásával. A projekt során 120 órás kommunikációs tréninget és 30 órás bioinformatikai tréninget veszünk igénybe 15 fő munkavállaló részére.


 

Új kóroki génmutációk azonosítása ioncsatorna betegségekben és ioncsatorna specifikus génpanel fejlesztése

Az 2018-1.1.1-MKI-2018-00098 számú, „Mikro- és Kisvállalkozások Innovációs Tevékenységének Támogatása” elnevezésű felhívásra sikeresen pályázott a SEQOMICS Biotechnológia Korlátolt Felelősségű Társaság. A projekt a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal hozzájárulásával, az NKFI Alapból összesen 99 027 796 Ft vissza nem térítendő támogatás nyújtásával valósul meg, összesen 145 434 196 Ft összköltségvetéssel. Ennek keretében az SEQOMICS Kft. budapesti telephelyén a kutatómunkájukhoz szükséges eszközök beszerzése, reagensek vásárlása és a kutatók bérezése válik lehetségessé. A támogatott projekt címe: „Új kóroki génmutációk azonosítása ioncsatorna betegségekben és ioncsatorna specifikus génpanel fejlesztése”. A projekt megvalósítása 2019.01.01. napjától 2020.12.31. napjáig tart.

A szív ioncsatorna betegségei genetikai mutációk következtében jönnek létre és akikben érvényre jut a mutáció magas százalékban ritmuszavarban szenvednek. Fontosságukat tovább fokozza, hogy a fiatal korban megjelenő hirtelen szívhalál jelentős részének hátterében a szív ioncsatorna betegségei állnak. Annak érdekében, hogy terápiát lehessen kidolgozni ezekre a rendellenességekre, meg kell érteni a kialakulásukhoz vezető molekuláris biológiai folyamatokat, mely - többek között - a gének vizsgálatával lehetséges. Azonban az eddig azonosított gének, melyek hozzájárulnak a kórkép létrejöttéhez, egyenként az esetek csak 25-70%-ában mutathatóak ki a páciensek génkészletéből. Ez arra enged következtetni, hogy számos, eddig ismeretlen kóroki gén húzódik meg a betegség kialakulásának hátterében. A projekt célkitűzése tehát olyan örökletes ioncsatorna betegségek kialakulásához vezető kóroki gének és kórfolyamatok azonosítása, melyek eddig nem lettek feltérképezve.

Első lépésként a betegségben szenvedő emberek szűrését végeznék el, hogy melyikük nem hordozza az ismert kóroki géneket, és mégis betegek. Második lépésben ezen betegek teljes kódoló genetikai állományának szekvencia meghatározását végeznék el. Mivel a teljes génállomány vizsgálatra kerül, bizonyosan új kóroki gének kerülnek felfedezésre.

 


GINOP-2.2.1-15-2017-00033

  • kedvezményezett neve: SEQOMICS Biotechnológia Korlátolt Felelősségű Társaság
  • projekt címe: Kombinált kvantitatív diagnosztikai eljárások fejlesztése élelmiszer-hamisítások gyors azonosítására
  • szerződött támogatás összege: 912.095.121 Ft
  • támogatás mértéke (%-ban): 87,69 %
  • projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.09.30
  • projekt azonosító száma: GINOP-2.2.1-15-2017-00033

 

A Projekt tartalmának bemutatása:

A „Kombinált kvantitatív diagnosztikai eljárások fejlesztése élelmiszer-hamisítások gyors azonosítására” című projekt célja, hogy az élelmiszerbűnözés, élelmiszerhamisítás elleni küzdelemben olyan új, innovatív élelmiszer-ellenőrző módszertant dolgozzon ki, amely hozzájárul a fogyasztók egészségtudatos viselkedéséhez, továbbá hozzájárul az élelmiszerlánc gazdasági szereplői között a minőség iránti elkötelezettség növeléséhez. A projekt folyamán a fő cél, hogy olyan innovatív technológiákat ötvözzünk (genomika, metabolomika, fehérje-szerkezet analízis), amelyek új, gyors, rutinszerűen és kvantitatív módon alkalmazható élelmiszerdiagnosztikai eljárásokat eredményeznek. 

Európa szerte komoly problémát jelentenek az élelmiszer-hamisítások, csalások, a projekt hozzájárul ahhoz, hogy a hazai és az európai gazdaságnak is komoly károkat okozó (becslések szerint Európában évente 7-50 Mrd EUR közötti kár), illetve súlyosabb esetekben a fogyasztók egészségét veszélyeztető tevékenységek visszaszoruljanak. Az élelmiszerpiac globalizálódása egyre nagyobb teret biztosít az élelmiszerhamisításoknak világszerte, s a kifinomult hamisítási technikákkal nehéz felvenni a küzdelmet, egyre nagyobb kihívást jelent a minőség szinten tartása. Természetesen a minőséget kontrolláló módszerek is fejlődnek (több európai és világszervezet is aktív), de a fejlődési ütem ezen a kontrolling területen nem szükségszerűen követi az élelmiszerhamisítás dinamikáját. Egyértelműen megjósolható, hogy a gazdasági növekedés Európában és az Egyesült Államokban, illetve a növekvő népesség és a növekvő fogyasztói bérek a feltörekvő gazdaságokban, mint Brazília, Oroszország, India, Kína, nagymértékben növelni fogják az élelmiszerek iránti keresletet a következő években, évtizedekben. Ezek a trendek mindenképpen árfelhajtó hatásúak lesznek az élelmiszeriparban, márpedig a növekvő árak és a minőségi nyersanyagok esetleges hiánya az alacsonyabb minőségű élelmiszerek felé fogják terelni a fogyasztókat. Ma Magyarországon is a társadalom döntő többsége számára az ár az elsőrendű döntési faktor az élelmiszer-választásban, az erősödő árverseny pedig melegágya az élelmiszeripari hamisításoknak, összetételbeli csalásoknak. Természetesen már ma is számos fogyasztó hajlandó lenne többet fizetni azokért azt élelmiszerekért, amelyeknek garantálják a földrajzi eredetét, minőségbeli összetételét és a feldolgozó technikák hitelességét. Ez egy komoly prémiumot jelent, amit azonban erőteljesen kell védeni, mert a prémium ár hiteles és korszerű garancia nélkül mágnesként vonzza a csalásokat, hamisításokat.

 Innovatív és költséghatékony eszközök szükségesek a minőségromlás és rontás folyamatainak a megállításához, olcsón, rutinszerűen kell képesnek lenni arra, hogy pontos, kvalitatív és kvantitatív élelmiszerminőségi adatokat nyújtsunk a fogyasztóknak. Az a vállalkozás, amely erre képes, versenyelőnyt élvez a kompetítor szervezetekkel szemben és középtávon a minőségi szempontokat az árakban is érvényesíteni tudja, hosszabb távon pedig egy jóval egészségtudatosabb társadalom kialakulásához járulhat hozzá. 

 

 


GINOP-5.3.2-16-2016-00452


A kedvezményezett neve: SEQOMICS Biotechnológia Kft.
A projekt címe: Rugalmas, családbarát foglalkoztatási módszerek bevezetése a Seqomics Kft.-nél
A szerződött támogatás összege: 7 292 940 Ft
A támogatás mértéke: 100%


A projekt tartalmának bemutatása:
A Seqomics Biotechnológiai Kft. olyan hightech cég, amely új generációs szekvenálási szolgáltatást nyújt és a bioinformatika területén dolgozik. Tevékenységüket a tudományos kutatásfejlesztés alapozza meg, így a jelentős szakmai ismereteket és novumokat egy rendkívül speciális piaci szegmens számára tudják kínálni: partnereik között élelmiszeripari és mezőgazdasági területen tevékenykedő szervezetek találhatók. 
A szervezet vezetése elkötelezett az innovatív megoldások iránt, de a laborbeli munka helyhez kötött, így azok nem válthatók ki pl. távmunkával, de részmunkaidős alkalmazásra jelenleg is van lehetőség. A rugalmas foglalkoztatást támogatja, hogy részben rendelkezésre állnak az ahhoz kellő IKT eszközök. A cég munkavállalóinak nagy része széleskörű szaktudással rendelkezik. A cég vezetése ismeri és méltányolja e széles körű és piacképes ismeretet és törekszik a munkavállalók megtartására. A cég fiatalos lendületű irányítása nyitott a foglalkoztatási formák újdonságaira, és jelenleg is törekszik a rugalmas foglalkoztatás bizonyos eseteinek megvalósítására, és ahol nem, ott is figyelembe veszik egyedi igényeiket, eseti problémáikat.
A rugalmas foglalkoztatási forma adaptálása a cégnél 8 főt érint, s ez elegendő arra, hogy a forma multiplikálódjon és a munkavállalók/cég e területen is kihasználja az innovációs potenciált. Az átvilágítás eredményeként megállapítható, hogy 4 munkakör esetén 8 munkatársra vonatkozóan van lehetőség rugalmas munkavégzési formában való foglakoztatásra.
Jelen projekt keretében a rugalmas foglalkoztatás egységes szabályzatainak kialakítása (SzMSz, HR szabályzat) kerül sor, valamint munkahelyi mentor igénybevételével bevezetésre kerülnek a rugalmas munkakörök 8 munkatársra vonatkozóan. Beszerzésre kerülnek az ehhez szükséges eszközök (8 db laptop). A vezetők és a munkatársak a rugalmas munkavégzéshez kapcsolódóan az alábbi képzéseken és workshopokon vesznek részt a rugalmas foglalkoztatás eredményes megvalósítása érdekében: vezetői képzések, vezetői workshopok,  munkavállalói képzések, munkavállalói workshopok.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.02.28.
A projekt azonosító száma: GINOP-5.3.2-16-2016-00452


 

Hulladékok és szennyvizek genomikai módszerekkel irányított és kontrollált kétlépcsős biodegradációja

 

A pályázat 2017.04.28-án egy nyilvános záró rendezvény keretében lezárult. A kétlépcsős (sötét fermentációt követő fotoheterotróf biodegradáció) szennyvíztisztítási folyamat kifejlesztésre került. Az eredmények közérthető összefoglalása ebben (a zárórendezvényen bemutatott) előadásanyagban elérhető.

 

  • Projektgazda: SEQOMICS Biotechnológia Korlátolt Felelősségű Társaság
  • Projekt időtartama: 2016.05.02. - 2017.04.28.
  • Projekt összköltsége összesen: 234 195 025 Ft
  • Megítélt támogatás összege: 198 801 105 Ft

 

Az ipari, mezőgazdasági hulladékok és szennyvizek nagy többsége (a szénhidrogéntartalmú szennyezéseket is beleértve) biológiai úton lebonthatóak. Ezen szennyező ágensek, szerves hulladékok ártalmatlanítása alternatív energiahordozók előállításával kombinálható. Elsősorban biogáz célú felhasználása ismert a szerves hulladékokból történő energiaelőállításnak, a folyamat során speciális mikroorganizmusok konzorciumai végzik az anaerob degradációs folyamatot, mely során a főként metánból és szén-dioxidból álló biogáz képződik. A tervezett projekt során a célunk az aerob és anaerob biodegradációs folyamatok mikrobiológiai és molekuláris hátterének megértése, a természetes mikroorganizmus közösségek irányított átalakítása olyan konzorciumokká, melyek a számunkra az adott körülmények (szubsztrát-összetétel és működési paraméterek) között kívánt és elvárt biológiai energiahordozó előállítására képesek. A projekt során kiemelt figyelmet fordítunk a biodegradációs kaszkád utolsó lépésére, ahol a metanogén archaeák és a különböző hidrolizáló baktérium törzsek aktuális aránya és működési aktivitása alakítja ki a keletkező gázkeverék biometán és biohidrogén arányát. A közösségek irányított evolúcióját fizikai-kémiai beavatkozásokkal érjük el (melyeket az adott szubsztrátokhoz igazítunk), majd vizsgáljuk a biodegradáció végtermékeit, illetve monitorozzuk a mikrobiális közösségek és az aktív metabolikus útvonalak, funkciók átalakulási folyamatát metagenomikai és metatranszkriptomikai módszerekkel. Célunk, hogy alapanyag-függő módon meghatározzuk a szükséges beavatkozási folyamatokat, melyek alkalmasak a fermentációs fő végtermék kontrollált megváltoztatásához. A projekt során egy újszerű, két fázisú hulladék és szennyvízkezelési technológia kidolgozása a fő cél, mely során a sötét fermentáció eredményeképpen visszamaradt részlegesen tisztított szennyvizeken (mely még szignifikáns mennyiségű makro és mikroelemeket tartalmaz, de a szénforrásokból nagyrészt kimerült) egy második lépésben fotoheterotróf fermentációval, zöld algák közreműködésével, szénforrásként CO2-t felhasználva további jelentős tisztulást kívánunk elérni (további energiahordozó, fotolítikus alga eredetű biohidrogén termelése mellett).

Linkek:

www.eeagrants.org

www.norwaygrants.org

A Szegedi VTV "Kvantum" műsorában, 2016.12.20


KUTATÁSI pályázatok

FP7 keretében megvalósuló RAIDs projekt magyar részvételének támogatása (RAIDs projekt; 2012-2015)

Szerződésszám: EU_BONUS_12-1-2012-0034

Támogatás: 21 729 318 Ft

 Link: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap

A méhnyakrák világszerte a második leggyakoribb halált okozó daganattípus a nők körében. Az Európai Unió 7. Keretprogramja és a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap BONUS_HU programja által támogatott RAIDs projekt fő célja ezen modell használatával kidolgozni a betegek irányítását célzott, a daganat molekuláris hátterének megfelelő kezelésekre. A RAID projektben a résztvevő akadémiai, klinikai intézmények és kkv-k multidiszciplináris megközelítést alkalmaznak, mely integrálja a genomika és proteomika eszközrendszerét a vírus genotipizálással és az immunohisztokémiai vizsgálatokkal.

A daganat-tipizálás illetve a betegirányítás kidolgozása egy folyamatos tanulási és újraadaptálási folyamat lesz, mely a standard vagy első generációs célzott kezelést kapó betegektől nyert prognosztikus és prediktív biomolekuláris információkon valamint a klinikai vizsgálatokon fog alapulni. Ehhez a daganatból mintát veszünk standard kezelés vagy a terápiás HPV oltás és/vagy az újszerű célzott gyógyszeres kezelések előtt és után, majd a rákos sejteket nagy áteresztőképességű technológiákat (így pl. a Seqomics Kft által elvégzendő genomszekvenálást) integratív bioinformatikai elemzéssel kombinálva molekuláris alcsoportokba soroljuk. Ezzel párhuzamosan a klinikai szakemberek vizsgálják a betegség előrehaladását és a különböző kezelések hatékonyságát. A projekt során bioinformatikai és statisztikai módszereket alkalmazunk a genomikai és proteomikai adatok analíziséhez valamint klinikai adatokkal való integrálásához, illetve a legmegbízhatóbb biomarkerek kiválasztására, melyekkel előre jelezhetjük a daganat kezelésének hatékonyságát illetve a daganatos beteg prognózisát. Ezen kívül rendszerbiológiai megközelítés alkalmazásával próbáljuk feltárni azokat a szignál-transzdukciós útvonalakat és genetikai szabályozási hálózatokat, melyek részt vesznek a tumor növekedésében, s így a prediktív biomarkerekként, mi több potenciális gyógyszercélpontokként szolgálhatnak.

A projekt várhatóan új, a kkv-k által forgalmazható eszközöket fog teremteni a korai diagnosztikában és a célzott kezelésekben, valamint felgyorsítja a méhnyakrák terápiák innovációját, és javítani fogja a betegek életminőségét.
 
A magyar résztvevő, a Seqomics Kft az irányítója és fő résztvevője a RAIDs projekt 2. Feladatának. E feladat célja az, hogy mintegy 1000 méhnyakrákos minta vizsgálata alapján azonosítson genetikai és biokémiai biomarkereket, majd olyan diagnosztikai eszközöket fejlesszen, ami előre jelzi a betegek kilátásait és a különböző kezelések hatékonyságát.

Please publish modules in offcanvas position.